Institut guvohnomasi

24-11-2021 0

АВТОМОБИЛЬ ТРАНСПОРТИ ХОДИМЛАРИНИ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ВА ЦАЙТА ТАЙЁРЛАШ ИНСТИТУТИНИНГ
УСТАВИ
Тошкент
2020 йил
Автомобиль транспорти ходимларини малакасини ошириш ва кайта тайёрлаш институтининг УСТАВИ
I боб. Умумий коидалар
ТМазкур Устав Узбекистон Республикаси “Таълим тугрисида”ги
V-/
Конун ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 5 январдаги “Узлуксиз таълим тизими учуй давлат таълим стандартларини ишлаб чикиш ва жорий этиш тугрисида”ги 5-сон карори асосида ишлаб чикилган булиб, Автомобиль транспорти ходимларини малакасини ошириш ва к;айта тайёрлаш институтининг (кейинги уРинлаРДа Институт деб юритилади) макоми, максади, вазифалари ва фаолияти асосий йуналишларини, хукук ва мажбуриятларини, фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш тартибини белгилайди.
2. Институт автомобиль транспорти сохдси ходимлари малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш буйича таълим фаолияти билан шугулланади, шунингдек, Узбекистон Республикасининг Конунларига мувофик автомобиль транспорти сохдсида илмий-тадкикот ва илмий-методик фаолиятни амалга оширади х,амда оммавий касбларга кадрлар тайёрлаш ва бошка таълим хизматларини курсатади.
О
3. Институт бевосита Узбекистон Республикаси Транспорт вазирлигига (кейинги уринларда Вазирлик деб юритилади) буйсунади.
Вазирлик Институт фаолиятига рахбарлик килади.
4. Институт у3 фаолиятида Узбекистон Республикасининг Конституцияси, “Таълим тугрисида’Ти конуни, Олий Мажлис палаталарининг карорлари, Узбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, карорлари ва фармойишлари, Вазирлар Махкамасининг карорлари ва фармойишлари, Олий ва урта махсус таълим вазирлигининг норматив- хукукий хужжатлари, вазирликнинг буйрук ва карорлари хамда мазкур Уставга амал килади.
5. Институт юридик шахе макомига эга булган давлат таълим муассасаси булиб, мустакил балансга, банк муассасаларида хисоб-китоб ва
О
бошка валюта буйича хисоб ракамларига, Узбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва уз номи давлат тилида ёзилган мухрга, конун хужжатларига мувофик узининг фаолияти учун зарур булган бошка хизмат белгилари ва реквизитларга эга.
Институт фаолиятининг муддати чекланмаган.
6. Институтнинг расмий номи:
а) давлат тилида:
2
тулик номи — “Avtomobil transporti xodimlarini malakasini oshirish va qayta tayyorlash instituti”, кискартирилган номи - ATXMOQTI;
кирил алифбосида:
тулик номи - «Автомобиль транспорти ходимларини малакасини
ошириш ва кайта тайёрлаш институти» номи - АТХМОЦТИ;
кискартирилган
б) рус тилида:
тулик номи - “Институт и переподготовки кадров
кискартирилган номи - ИПКПКАТ;
повышения
автомобильного
квалификации
транспорта”,
в) инглиз тилида:
тулик номи - “Institute for advanced training and retraining of auto transport personnel”, кискартирилган номи - IATRATP.
7. Институтнинг юридик (почта) манзили: 100147, Тошкент шахри, Яшнобод тумани, Мумтоз кучаси, 5А-уй.
Электрон почта манзили: info@avtoilm.uz
8. Институтда таълим олиш шакллари куйидагилардан иборат:
ишлаб чикаришдан ажралган холда таълим олиш (кундузги);
ишлаб чикаришдан ажралмаган холда таълим олиш (сиртки, кечки, масофавий).
II. Институтнинг максад ва вазифалари
9. Автомобиль транспорти сохасида кадрларни кайта тайёрлаш вауларнинг малакасини ошириш Институт фаолиятининг асосий максади хисобланади.
10. Институтнинг вазифалари куйидагилардан иборат:
автомобиль транспорти сохасида кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш;
илмий-педагогик ходимлар ва тахсил олувчиларнинг тадкикотлари хамда ижодий фаолияти оркали фанни ривожлантириш, олинган натижалардан таълим жараёнида фойдаланиш;
транспорт сохасида кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш хамда оммавий касбларни тайёрлашга оид булган таълим хизматларни курсатиш фаолияти билан боглик норматив-хукукий хужжатларни ишлаб чикишда иштирок этиш ва уз таклифларни бериш;
укув жараёнининг юкори сифатини таъминлаш ва илгор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини куллаш;
илмий-тадкикот ва укув-методик фаолияти билан шугулланиш;
3
оммавий касб кадрларини тайёрлаш ва кайта тайёрлаш хдмда уларнинг малакасини ошириш;
автомобиль транспорта сохдсида кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш буйича намунавий укув режалар ва дастурлар, шунингдек, укув-методик ва боища норматив оид хужжатларни ишлаб чикиш;
укув семинарлари, семинар-тренинглар, киска муддатли максадли курсларни ташкил этиш ва утказиш;
малака ошириш ва кайта тайёрлаш курслари тингловчиларида ахборот- коммуникация технологияларидан фойдаланиш оркали замонавий касбий куникмаларни ривожлантириш;
автомобиль транспорта сохдсида кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга дойр таклифларни ишлаб чикиш ва урнатилган тартибда вазирликка киритиш;
автомобиль транспорти сохдсидаги рахбарлар ва мутахассисларнинг малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш халкаро тажрибасини умумлаштириш асосида замонавий инновацияларни урганиш ва амалиётга жорий этиш;
Узбекистан Республикаси ва хорижий мамлакатларнинг укув юртлари билан автомобиль транспорти сохасида кадрлар малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлаш масалалари буйича хдмкорлик килиш;
Институт профессор-укитувчилари таркибининг билимлари ва куникмаларини такомиллаштириш, укув машгулотларини утказиш самарадорлиги ва сифатини ошириш;
укув курслар тингловчиларини узлари эгаллаб турган лавозимдаги фаолияти самарадорлигини ошириш буйича илмий-тадкикот ишини утказишга жалб этиш хдмда уларда касбий билимлар ва куникмаларни мустахкамлашга йуналтирилган укув методик тадбирларни ташкил этиш ва утказиш;
укув курслар тингловчилари учун мамлакат ва жамиятни ижтимоий- иктисодий ва маданий ривожлантиришнинг долзарб масалалари буйича кушимча маштулотлар утказиш;
малака ошириш ва кайта тайёрлаш укув курсларида масофадан туриб укитиш ва бошка самарали шаклларни жорий этиш буйича норматив-методик хужжатларни ишлаб чикиш, такомиллаштириш хдмда замонавий педагогика технологиялари, укув-методик мажмуаларни жорий этиш;
автомобиль транспорти кадрларини укитиш, малакасини ошириш ва уларни кайта тайёрлашни ривожлантириш ва такомиллаштириш, уларда замонавий бошкарув куникмаларини шакллантириш, мотивация ва мехдатни рагбатлантириш масалалари буйича илмий тадкикотлар утказиш;
4
автомобиль транспорта тизими ходимларини хайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш муаммоларига дойр республика ва халкаро конференциялар, семинарлар, мажлислар ва боища илмий-амалий тадбирларни ташкил этиш ва утказиш.
11. Институт конун хужжатларида назарда тутилган боища функцияларни хам амалга ошириши мумкин.
III. Институтнинг хукук ва мажбуриятлари
12. Институт уз махсади ва фаолиятининг асосий йуналишларини амалга ошириш учун куйидаги хукукларга эга:
Институт профессор-ухитувчилари укув-услубий ва илмий фаолияти буйича вахт меъёрларини, шунингдек, улар учун чекланган ухув юкламасини мустахил белгилаш;
фухаровий-хухухий тусдаги шунингдек, мехнатга соатбай хах тулаш шартномаси асосида ухитувчи ва амалиёт ходимларини (экспертлар) жалб этиш;
автомобиль транспорти сохаси кадрларини хайта тайёрлаш ва малакасини ошириш буйича ухув-услубий ишларни белгиланган тартибда ташкил хилиш ва уларни такомиллаштириш буйича таклифлар ишлаб чихиш;
Вазирлик билан келишган холда ухув-услубий, илмий-амалий ва маданий алохаларни ривожлантириш, тажриба алмашиш юзасидан хамкорлик Хилиш махсадида олий таълим муассасалари хамда хорижий давлатларнинг таълим муассасалари билан шартномалар тузиш;
уз маблаглари хисобидан белгиланган тартибда зарур жихоз ва анжомларни сотиб олиш;
хонунчиликда белгиланган тартибда Институт мол-мулкни ижарага бериш ва гаровга хуйиш;
ноширлик фаолиятини белгиланган тартибда амалга ошириш, автомобиль транспорти сохасидаги ислохотларнинг долзарб муаммолари буйича даврий, илмий-назарий ва амалий нашрлар чихариш;
ухув жараёни хамда ухув-услубий ишларга юхори малакали олимларни, тажрибали амалиётчи ходимлар ва хориждан мутахассисларни шартнома асосида жалб хилиш;
ухув дастурлари, дарсликлар, укув-услубий хулланмалар ва илмий махолалар тупламларини нашр хилиш;
ишчи ухув режа ва дастурларини мустахил ишлаб чихиш ва тасдихлаш;
профессор-ухитувчилар таркибини белгилаш;
симпозиум, семинар, анжуманларни ва Вазирлик билан келишилган холда халхаро конференцияларни ташкил хилиш хамда уларда иштирок этиш;
5
Институтнинг филиалларини урнатилган тартибда ташкил этиш;
мулк шаклидан катъий назар юридик шахсларга шунингдек, жисмоний шахсларга пуллик таълим хизматлари курсатиш хамда конун хужжатларида такикданмаган бошка фаолият турларини амалга ошириш;
уз базасида DSc ва PhD илмий даражасини олиш учун диссертацияларни химоя килиш буйича кенгашларни ташкил этиш, ушбу кенгашлар таркибларини аникдаш ва узгартириш, уларнинг ваколатларини белгилаш, мазкур кенгашларга химоя учун кабул килиш хукуки бериладиган илмий мутахассисликлар руйхатини аникдаш, ушбу кенгашлар фаолиятини назорат Килиш, уларнинг фаолиятини тухтатиб туриш, тиклаш ва тугатиш;
Институт томонидан курсатиладиган барча таълим хизматлари хамда бошка фаолият турларнининг нархини шакллантириш ва тасдиклаш;
Институт ходимларини ижтимоий куллаб-кувватлаш максадида моддий рагбатлантириш ва молиявий ёрдам бериш;
конун хужжатларига мувофик молиявий карз бериш ва олиш буйича шартномалар тузиш;
Институт конун хужжатларига мувофик бошка хукукларга хам эга булиши мумкин.
IV. Институт бошкарув органлари
13. Институт тузилмаси ва штатлар бирлиги вазирлик билан келишилган холда Институт бош директори томонидан тасдикланади.
14. Институт фаолиятига бош директор рахбарлик килади. Институт бош директори уч уринбосарга, жумладан Бош директорнинг биринчи уринбосари, укув-услубий, илмий ишлар ва инновациялар буйича уринбосарларига эга.
15. Институт бош директори Узбекистон Республикаси Транспорт вазири томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимдан озод килинади. Институт бош директорининг уринбосарлари вазирлик билан келишилган холда бевосита Институт бош директори томонидан лавозимга тайинланади ва лавозимидан озод этилади.
16. Институт бош директори уз ваколати доирасида конун хужжатларига мувофик буйруклар чикаради ва уларнинг бажарилишини таъминлайди.
Бош директор конун хужжатлари ва мазкур Уставга мувофик:
Институт номидан иш олиб боради ва унинг хукукларини химоя килади;
узининг уринбосарлари уртасида вазифаларни таксимлайди;
вазирлик билан келишилган холда бошкарув ходимларининг умумий чекланган сони ва мехнатга хак тулаш ягона тариф сеткаси (мехнатга хак тулаш разрядлари ва тариф коэффициентлари)ни тасдиклайди;
6
Институт тузилмасига узгартиришлар киритиши хдмда Институтнинг маблаглари хисобидан кушимча штатлар жорий этиши мумкин;
ходимларни конунчиликда белгиланган тартибда ишга кабул килади ва ишдан бушатади;
Институт фаолиятини самарали ташкил этиш максадида мутахассисларни Институтнинг маблаглари хисобидан шартнома асосида ишга жал б килади;
Институт ходимлари учун ойлик маош тизими таксимлайди;
Институтнинг мол-мулки ва маблагларини белгиланган тартибда мустакил тасарруф килади;
Институтнинг фаолияти билан боглик шартномаларни имзолайди;
ваколат доирасида Институтнинг фаолиятини юритиш билан боглик ишончнома беради;
Институт маблаглари хисобидан юкори малакали профессор- укитувчиларга, илмий ходимлар ва бошка ходимларга тариф ставкасининг икки юз фоизигача микдорда ойлик устама белгилайди;
Институтнинг Илмий кенгаши фаолиятига рахбарлик килади.
Институт бош директори конун хужжатларига мувофик бошка ваколатларни амалга ошириш хукукига эга.
V. Институт укув курсларига кабул килиш тартиби
Институтда ташкил килинадиган барча укув курслари буйича кабул килиш тартиби Институт томонидан белгиланган тартибда тасдикланадиган алохида регламентлар билан тартибга солинади.
VI. Институт таълим олувчилари ва профессор-укитувчиларининг
хукук ва мажбуриятлари
17. Институт таълим олувчиларининг хукуклари:
фан, техника, замонавий технологиялар ютукларига мос келувчи билимлар олиш;
Институт ахборот ресурс марказида мавжуд булган китоблар, даврий нашрлар, электрон таълим ресурсларидан белгиланган тартибда бепул фойдаланиш;
аудиториялар, таълим жараёнига оид укув техник воситалардан урнатилган тартибда бепул фойдаланиш;
таълим жараёни самарадорлиги ва таълим сифатини ошириш юзасидан уз таклиф-мулохазаларини, танкидий фикрларини белгиланган тартибда таълим муассасаси, деканат ва кафедра рахбариятига билдириш хамда уларни куриб чикилишини талаб килиш;
7
Институт ва факультет микёсида утказиладиган маънавий-маърифий ва спорт тадбирларида иштирок этиш;
илмий таддидот ишларида ва илмий конференцияларда урнатилган тартибда фаол катнашиш;
Институт конуний равишда фаолият юритаётган жамоат бирлашмаларига аъзо булиш;
сифатли ва юдори савияда билим олиши, танлаган ихтисослиги буйича юдори малакали мутахассис булиб етишиш учун зарур булган конун хужжатларига зид булмаган бошда хукукдардан фойдаланишга хадлидир.
Таълим олувчи уз худудларини суистеъмол хилмаслиги, бу хухухлардан узга шахслар манфаатига зид махсадларда фойдаланмаслиги шарт.
18. Институт таълим олувчиларининг мажбуриятлари:
ухув дастурлари асосида билим, малака ва куникмаларни узлаштириши, машгулотларга хатнашиши, уларга мустахил тайёргарлик куриши, педагог ходимларнинг топширихларини бажариши;
таълим-тарбия жараёнининг бопща иштирокчиларига нисбатан жисмоний ва (ёки) рухий зуравонлик ишлатмаслиги ва уларнинг уз мажбуриятларини бажаришига тусдинлик хилмаслиги;
устав (таъсис хужжати) талабларига, ички тартиб-хоидаларига ва таълим фаолиятини ташкил этиш хамда амалга оширишга оид бошха ички хужжатлар талабларига риоя этиши;
ахлохий, маънавий ва жисмоний камол топишга хамда уз дунёхарашини кенгайтиришга интилиши;
таълим-тарбия жараёни иштирокчиларининг шаъни, хадр-химмати ва ишчанлик обрусини хурмат хилиши;
таълим ташкилотининг мол-мулкини, моддий ва маданий бойликларини асраши шарт.
Таълим олувчиларнинг зиммасида хонун хужжатларига мувофих бошха мажбуриятлар хам булиши мумкин.
19. Таълим олувчи Институтдан хуйидаги холларда четлаштирилиши мумкин:
уз хохишига мувофих;
саломатлиги туфайли (тиббий комиссия маълумотномаси асосида);
фанларни узлаштира олмаганлиги (академик харздорлиги) учун;
ухув интизомини ва институтнинг ички тартиб-коидаларини бузганлиги
учун;
ухиш учун белгиланган туловни уз вахтида амалга оширилмаганлиги сабабли;
таълим олувчи суд томонидан озодликдан махрум этилганлиги муносабати билан;
8
вафот этганлиги сабабли.
20. Институт профессор-укитувчилари ва илмий ходимлари куйидаги
Хукукларга эга:
белгиланган тартибда Институт ва факультет Кенгашларига сайлаш ва сайланиш;
Институтнинг ахборот-ресурс маркази, укув ва илмий булинмаларнинг хизматларидан, шунингдек, ижтимоий-маиший ва бошка булимлар хизматидан жамоа шартномасига мувофик фойдаланиш;
укитишнинг услуб ва воситаларини танлаш, укув ва илмий жараённинг юкори сифатини таъминловчи илмий-тадкикот ишларини амалга ошириш;
Институт маъмуриятининг буйрук ва фармойишлари юзасидан конунчиликда белгиланган тартибда мурожаат килиш;
конунчиликда белгиланган тартибда вакант профессор-укитувчи лавозимларига эълон килинган танловларда катнашиш;
таълим олувчиларнинг илмий-тадкикот ишларига ракбарлик килиш;
грантлар, илмий лойихалар, хужалик шартномаларида иштирок этиш;
конунчилигида белгиланган бошка хукуклардан фойдаланиш.
21. Институт профессор-укитувчилари ва илмий ходимлари куйидаги мажбуриятларга эга:
таълим хдмда сокага оид норматив-кукукий хужжатлар, мехдат интизоми, Институтнинг Устави, Ички тартиб коидаларига катъий риоя килишлари ва узларининг хизмат вазифаларини виждонан бажаришлари;
иш берувчининг конуний фармойишларини, х,ар йили тасдикданадиган шахсий иш режанинг укув-услубий, илмий ва маънавий-маърифий ишларини уз вактида ва сифатли бажариш;
дарслик, укув кулланма ва бошка укув адабиётлар, илмий маколалар, монографиялар ёзиш;
тарбиявий ишларни олиб бориш, талабалар билан маънавий-маърифий ишларда, шу жумладан, дарсдан ташкари вактларда утказилаДиган тадбирларда бевосита иштирок этиш;
илмий-амалий ва илмий-педагогик анжуманларда иштирок этиш;
мехдатни мух,офаза килиш, техника хавфсизлиги ва ишлаб чикариш санитария ва гигиенаси коидаларига риоя килиш;
Институтнинг мол-мулкини авайлаш, ундан окилона фойдаланиш;
педагогик ва илмий жараённинг самарадорлигини таъминлаш;
таълим олувчиларнинг танлаган йуналиши (мутахассислиги) буйича юксак касбий тайёргарлигини ва мехдатга булган кобилиятни шакллантириш;
9
Институтда “Устоз-шогирд” тизимида талаба-ёшлар ва илмий изанувчилар билан педагогик, илмий педагогик, маънавий-маърифий ва тарбиявий ишларни амалга ошириш;
узи укитадиган фан дастурини мунтазам фан ва техника ютуклари асосида бойитиб бориш;
укув машгулотларини юкори савияда ташкил этиш ва утиш;
машгулот олиб борадиган фан(лар)нинг ишчи укув дастури, календарь режасини ишлаб чикиш ва кафедра мажлисида тасдиклаш;
таълим олувчиларнинг билимини холисона бахолаш;
янги педагогик технологияларни даре жараёнида куллаш;
узининг илмий салохияти ва педагогик махоратини ошириш;
таълим тизимида амалга оширилаётган ислохотларда фаол катнашиш.
VII. Институтнинг мол-мулки ва Институт фаолиятини
молиялаштириш
22. Институт фаолиятини молиялаштириш конун хужжатларида белгиланган тартибда куйидаги манбалар хисобидан амалга оширилади:
шартнома асосида пуллик укитишдан тушадиган маблаглар;
шартнома асосида белгиланган фаолиятнинг бошка йуналишларидан тушадиган маблаглар;
юридик ва жисмоний шахсларнинг хомийлик маблаглари;
конун хужжатлари билан такикланмаган бошка манбалар.
23. Институтнинг мулки:
муассис томонидан Институтга тезкор бошкариш хукуки билан бириктирилган мулк;
Институтнинг уз фаолиятидан олинган даромадлари;
К,онун хужжатларига зид булмаган бошка манбалар хисобига шакллантирилади.
Институт мулкининг киймати Институтнинг мустакил балансида акс эттирилади.
24. Институт мулкини тезкор бошкариш хукуки топшириш — кабул килиб олиш далолатномаси Институт рахбари ва муассис томонидан имзоланган вактдан бошлаб пайдо булади.
25. Институт мулки булинмас мулк хисобланади ва кушилган хиссалар (улушлар, пайлар) буйича, шу жумладан Институт ходимлари уртасида таксимланиши мумкин эмас.
10
26. Институт как эвазига хизматлар курсатиш шартномаси асосида хизматлар курсатувчи шахслар учун моддий рагбатлантириш шаклларини ва тулов тизимини му ставил равишда белгилайди.
27. Хужалик органи сифатида Институтнинг фаолиятини назорат килиш конун хужжатларида белгиланган тартибда муассис ва бошка ваколатли органлар томонидан амалга оширилади.
VIII. Институт жавобгарлиги
28. Институт уз мажбуриятлари буйича конунчиликда белгиланган тартибда жавоб беради.
29. Институт муассиснинг мажбуриятлари буйича жавоб бермайди.
30. Институт узининг филиалларининг мажбуриятлари буйича жавоб беради.
31. Институт унинг зиммасига юкланган вазифалар самарали бажарилиши учун жавоб беради.
IX. Халкаро хамкорлик
32. Институт мазкур Уставда назарда тутилган фаолият доирасида ва конун хужжатларида белгиланган тартибда ривожланган мамлакатлардаги таълим муассасалари, грантлар, лойихалар ва уларнинг республикамиздаги фондлари билан халкаро хамкорликни амалга ошириши, долзарб йуналишлар буйича масофадан туриб ва виртуал (интерактив) малака ошириш курсларини ташки л этади.
33. Чет мамлакатлар автомобиль транспорта сохдсидаги ижобий тажрибани алмашиш ва куллаш, кайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнини урганиш максадида Институт уз ходимлари, профессор ва укитувчиларининг чет мамлакатларга сафарларини ташкил килади.
X. Институт Уставига узгартириш ва кушимчалар киритиш тартиби
34. Ушбу Уставга узгартириш ва кушимчалар киритиш Вазирлик томонидан белгиланган тартибда амалга оширилади.
XI. Институтам тугатиш ва кайта ташкил этиш
35. Институт фаолиятини кайта ташкил этиш ва тугатиш конун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
Pdf